TỔ CHỨC, THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại là cơ hội để xúc tiến bán hàng và quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả.

Chủ thể được tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Thương nhân, chi nhánh của thương nhân Việt Nam như: công ty cổ phần, công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Chi nhánh công ty cổ phần, chi nhánh công ty TNHH…

Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện không được trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm, chỉ có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm để tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm cho thương nhân mà mình đại diện, nếu được thương nhân đó ủy quyền.

Thương nhân nước ngoài có thể trực tiếp tham gia hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam thay mặt mình tham gia.

Trường hợp thương nhân nước ngoài muốn tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam thì phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam thực hiện.

Thương nhân phải đăng ký kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại mới được phép tổ chức cho thương nhân khác tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ tham gia Hội chợ, triển lãm thương mại

Hàng hoá, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Tất cả hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia Hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam, trừ:

 • Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa được phép lưu thông.
 • Hàng hóa, dịch vụ do thương nhân ở nước ngoài cung ứng thuộc diện cấm nhập khẩu.
 • Hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (trừ trường hợp đã có văn bản chấp thuận của Sở Công thương về việc trưng bày, giới thiệu để so sánh với hàng thật).

Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện quản lý chuyên ngành phải tuân thủ các quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá, dịch vụ đó.

Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại.

Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu.

Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu chỉ được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là 1 năm kể từ ngày hàng hóa được tạm xuất khẩu. Nếu quá thời hạn trên mà chưa được tái nhập khẩu thì hàng hóa đó phải chịu thuế xuất khẩu.

Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

Trình tự đăng ký

 • Trường hợp 1: Nộp đăng ký trước ngày 1/10 của năm liền trước năm tổ chức (nếu năm tổ chức là năm 2018, nộp đăng ký trước ngày 1/10/2017). Hồ sơ nộp tại Cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản trước ngày 01 tháng 11 của năm đăng ký.
 • Trường hợp 2: Nộp đăng ký sau ngày 1/10 của năm liền trước năm tổ chức. Hồ sơ phải nộp tại Cơ quan quản lý trước ngày khai mạc là 30 ngày nếu tổ chức tại Việt Nam và 45 ngày nếu tổ chức tại nước ngoài. Cơ quan quản lý có trách nhiệm xem xét xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam chịu sự quản lý của Sở công thương các địa phương. Còn tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài do Bộ công thương quản lý.

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm:

 • Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, bao gồm:
 • Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);
 • Thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.
 • Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại.

Báo cáo kết quả

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân phải có văn bản báo cáo kết quả tổ chức đến Bộ Công thương hoặc Sở Công thương.

Bán, tặng hàng hoá, dịch vụ tại hội chợ, triển lãm

Thương nhân được phép bán, tặng hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu cung ứng tại hội chợ, triển lãm thương mại.

Đối với hàng hóa nhập khẩu phải đăng ký với hải quan về việc bán, tặng tại Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Một số hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được bán, tặng sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Ví dụ: Mỹ phẩm phải có Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế cấp thì mới được bán, tặng tại Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Việc bán, tặng hàng hoá tại hội chợ, triển lãm đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện quản lý chuyên ngành thì phải tuân thủ các quy định về quản lý chuyên ngành nhập khẩu đối với hàng hóa đó.

Ví dụ: Bán, tặng thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Hội chợ, triển lãm tại Việt Nam phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

Việc bán, tặng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu nhưng đã được tạm xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng hóa được bán, tặng, dịch vụ được cung ứng tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam và ở nước ngoài phải chịu thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, …

Sử dụng tên, chủ đề trong hội chợ, triển lãm thương mại

Thương nhân có quyền chọn tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại. 

Sử dụng từ ngữ để quảng bá chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ:

 • Có bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm đã đăng ký.
 • Có bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân tham gia phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký.

Trường hợp có từ hai thương nhân trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại mà bị trùng tên, chủ đề, thời gian, địa điểm

Nếu tất cả các thương nhân đó đều đăng ký với Bộ Công thương hoặc Sở Công thương trước ngày 1 tháng 10 của năm trước năm tổ chức thì Bộ Công thương hoặc Sở công thương tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân được tổ chức.

Trường hợp việc hiệp thương không đạt kết quả, Bộ Công thương hoặc Sở Công thương quyết định chọn một thương nhân được tổ chức dựa trên các cơ sở sau:

 • Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tương tự đã thực hiện;
 • Năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cùng tên, cùng chủ đề hoặc các hội chợ, triển lãm thương mại tương tự;
 • Đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan.

Nếu các thương nhân đăng ký sau ngày 1 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, Bộ Công thương hoặc Sở Công thương chọn thương nhân hoạt động thương mại đăng ký trước.

Trưng bày hàng giả để so sánh với hàng thật

 • Khi tiến hành trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật thì phải gửi văn bản đăng ký đến Sở Công thương.
 • Hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
 • Khi trưng bày phải niêm yết rõ hàng hóa đó là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thay đổi, bổ sung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

 • Với hội chợ, triển lãm tại Việt Nam: Hồ sơ nộp tại Sở Công thương trước ngày khai mạc 30 ngày. Sau 10 ngày làm việc Sở Công thương sẽ cấp văn bản xác nhận.
 • Với hội chợ triển lãm tại nước ngoài: Hồ sơ nộp tại Bộ Công thương trước ngày khai mạc 45 ngày. Sau 10 ngày làm việc Bộ Công thương sẽ cấp văn bản xác nhận

Để nhận được sự trợ giúp pháp lý trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH VÀ CỘNG SỰ

MINH & PARTNERS

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà VietTower, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0977592213

Email: info@minh-partners.com

Website: minh-partners.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*