HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

QUẢNG CÁO HỢP PHÁP

Thực hiện hoạt động quảng cáo thường tốn một khoản chi phí khá lớn. Vì vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu quy định về quảng cáo Việt Nam để tránh vi phạm. Lưu ý […]

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

KHUYẾN MẠI HỢP PHÁP

Các hình thức khuyến mại Cho khách hàng dùng thử hàng hóa mẫu, dịch vụ mẫu miễn phí Tặng hàng hóa, dịch vụ miễn phí, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng […]

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Điều kiện nhượng quyền thương mại Điều kiện đối với Bên nhượng quyền Hệ thống kinh doanh dự định nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 1 năm. Có Văn bản chấp thuận nhượng quyền […]

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Cơ bản về chuyển giao công nghệ Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang […]