QUY ĐỊNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ NGOẠI HỐI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 26/2018/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia.


Theo đó, các loại điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước bao gồm: 1.Điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng. 2. Điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng đột xuất.

Về điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và yêu cầu thông tin phục vụ quản lý, điều hành, chậm nhất vào ngày 5/10 hàng năm, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đề xuất các cuộc điều tra được thực hiện định kỳ (nếu có) để bổ sung vào Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị (nếu có), chậm nhất vào ngày 30/12 hàng năm, Vụ Dự báo, thống kê tổng hợp trình Thống đốc xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng.

Đối với điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng đột xuất, Thông tư nêu rõ, điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng đột xuất khi phát sinh yêu cầu thu thập thông tin đột xuất trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và không thuộc Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng.

Việc thực hiện điều tra thống kê như sau: Tiến hành gửi phiếu điều tra thống kê hoặc cử người thực hiện điều tra thống kê tiếp xúc trực tiếp đối tượng điều tra thống kê để thu thập thông tin thống kê; tổng hợp, xử lý thông tin thống kê thu thập được; lập và trình Thống đốc phê duyệt báo cáo kết quả cuộc điều tra thống kê; báo cáo kết quả cuộc điều tra thống kê cho Tổng cục Thống kê; công bố kết quả điều tra thống kê.

Trường hợp cần thiết, trên cơ sở đề xuất của đơn vị chủ trì thực hiện cuộc điều tra thống kê, Thống đốc quyết định việc thuê tổ chức bên ngoài Ngân hàng Nhà nước tiến hành một hoặc một số công việc điều tra thống kê.

Công bố và phổ biến kết quả điều tra thống kê

Theo Thông tư, Thống đốc quyết định việc công bố kết quả điều tra thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê. Các hình thức phổ biến kết quả điều tra thống kê gồm: Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước; niên giám thống kê; các sản phẩm thống kê bằng văn bản, các hình thức lưu giữ thông tin điện tử; họp báo, thông cáo báo chí; phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tin, kết quả điều tra thống kê phải được giữ bí mật bao gồm: Thông tin, số liệu gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác; thông tin điều tra thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố; những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng thông tin, kết quả điều tra thống kê được công bố để phục vụ hoạt động của mình nhưng không được làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tiền tệ và an toàn hoạt động ngân hàng, làm phương hại đến lợi ích quốc gia và lợi ích của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin điều tra.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2018.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ


Để nhận được sự trợ giúp pháp lý trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH VÀ CỘNG SỰ

MINH & PARTNERS

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà VietTower, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0977592213

Email: info@minh-partners.com

Website: minh-partners.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*